Privacy policy

RAINMEN B.V. (“RAINMEN”) neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en wij verzamelen, bewaren, wijzigen, raadplegen, verstrekken, gebruiken en vernietigen (hierna: “Verwerken of Verwerking”) uw persoonsgegevens uitsluitend volgens de geldende voorschriften en conform dit privacy statement. Om ervoor te zorgen dat u zich op onze website veilig voelt, geven wij u hieronder een overzicht van hoe RAINMEN dit waarborgt en welke gegevens met welk doel worden verzameld.

VERANTWOORDELIJKE ORGANISATIE

RAINMEN B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Hoofddorp en kantoorhoudende te (3511 SW Utrecht) aan de Daalsesingel 51, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64783758, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

PERSOONSGEGEVENS

RAINMEN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. In beide gevallen geeft u toestemming om de betreffende gegevens te verwerken. Wij verwerken de betreffende gegevens om onze dienstverlening te kunnen optimaliseren door, o.a.:

 • Gepersonaliseerde diensten te kunnen leveren;
 • Onze website te kunnen optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

De volgende gegevens evalueren wij geanonimiseerd om de functionaliteit van de website verder te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken:

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rainmengroup.com, dan verwijderen wij deze informatie.

DOEL / GRONDSLAG VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

RAINMEN verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Met uw toestemming:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. De toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief kan te allen tijde worden ingetrokken. U kunt die doen via de afmeldlink in elke nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening;

Op basis van gerechtvaardigd belang:

 • Om diensten aan u te leveren;
 • Analyse van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze dienstverlening af te stemmen op uw voorkeuren.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

RAINMEN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. RAINMEN gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Google Analytics: met als doel om anoniem het gebruik van de website te analyseren en de website te kunnen verbeteren. Google Analytics houdt op anonieme wijze allerlei kenmerken van uw computer bij, zoals schermgrootte en besturingssysteem en hoe lang u op een pagina of de site bent gebleven;
 • LinkedIn, Facebook en Twitter: deze sociale mediakanalen houden geanonimiseerde statistieken bij, welke gebruikt worden om onze uitingen via deze kanalen te optimaliseren en om gerichter advertenties te kunnen aanbieden.
 • Google Ads: met als doel om op Google te adverteren, zodat onze website makkelijker kan worden gevonden. Het gebruik van Google Ads heeft niet tot gevolg dat een specifieke gebruiker kan worden geïdentificeerd, maar slechts welke apparaten en zoektermen zijn gebruikt.
 • HubSpot: is een applicatie die wordt gebruikt zodra formulieren op onze website worden ingevuld. Over het algemeen worden alleen naam en e-mailadressen in de formulieren gebruikt, maar voor specifieke doeleinden, zoals bijv. evenementen, kunnen ook aanvullende gegevens worden gevraagd.

RAINMEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren – voor zover van toepassing – de wettelijke bewaartermijnen.

Als u een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw vraag en/of opmerking kunnen behandelen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

RAINMEN deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te kunnen waarborgen. RAINMEN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. RAINMEN geeft uw persoonsgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening of als u van tevoren hiermee heeft ingestemd. Het verkopen van klantinformatie behoort niet tot onze zakelijke activiteiten. De gegevens worden alleen doorgegeven om onze website en onze diensten te optimaliseren.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

RAINMEN gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op basis van cookies worden gegevens verzameld waarmee wij onze reclame-uitingen en het totale online-aanbod kunnen verbeteren. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar dienen alleen voor een gepseudonimiseerde analyse van het gebruik van de website. Deze gegevens worden nooit gecombineerd met de bij ons opgeslagen persoonsgegevens.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RAINMEN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rainmengroup.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We adviseren om hiervoor de KopieID-app zoals verkrijgbaar op de website van de rijksoverheid. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

RAINMEN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@rainmengroup.com.

Wij hebben onze website beveiligd met een SSL-certificaat. Tevens is onze database beveiligd.

WEBSITES VAN DERDEN

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van (hyper)links, buttons, etc. met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de betreffende privacy verklaring(en) van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

INFORMATIERECHT EN INTREKKINGSRECHT

Op verzoek verstrekt RAINMEN u kosteloos en zonder opgaaf van redenen informatie over de over u opgeslagen gegevens, de herkomst hiervan en de ontvangers. U kunt tevens de gegevens, die wij van u via de website verzamelen en gebruiken, laten wijzigen, blokkeren of wissen. U kunt tevens te allen tijde de aan ons verleende instemming voor het verzamelen en gebruiken van gegevens zonder opgaaf van redenen intrekken. U kunt een dergelijk verzoek e-mailen naar info@rainmengroup.com of een brief sturen aan RAINMEN B.V., Daalsesingel 51, 3511 SW, Utrecht.

VRAGEN OF KLACHTEN

Bij vragen, suggesties, wensen of klachten kunt u e-mailen naar info@rainmengroup.com of een brief sturen aan RAINMEN B.V., Daalsesingel 51, 3511 SW, Utrecht.

WIJZIGINGSBEVOEGDHEID

RAINMEN is gerechtigd dit privacy statement te wijzigen door de gewijzigde versie van het privacy statement op de website te plaatsen. Wij stellen u binnen een redelijke termijn in kennis van de relevante wijzigingen.